Dự án Tòa Comp 1, SEVT1

Ngày 28/04/2023

Địa điểm: Nhà máy Samsung Electronics Thái Nguyên