Dự án FTG mở rộng

Ngày 26/04/2023

 

Địa điểm: Nhà máy Samsung Electronics Thái Nguyên