Dự án Bảo dưỡng sơn piperack nhà máy SEMV

Ngày 28/04/2023

Địa điểm: Nhà máy Samsung Điện Cơ Thái Nguyên