Dự án FTG tòa COMP1 SEVT1

Ngày 28/04/2023

Địa điểm: Nhà máy Samsung Electronics Thái Nguyên