Dự án Haizer linh kiện 1 SEVT1

Ngày 28/04/2023

Địa điểm: Nhà máy Samsung Electronics Thái Nguyên