Dự án SEVT Sakon Hookup 2021 – 2023

Ngày 12/05/2023

 

Địa điểm: Nhà máy Samsung Electronics Thái Nguyên