Dự án KTX , H3 CUB nhà máy LG Hải Phòng thuộc Tập đoàn LG Việt Nam

Ngày 12/05/2023

 

Địa điểm: Nhà máy LG Hải Phòng